CBA oceniło pracę HGW. Efekt? Prokurator będzie miał sporo pracy


Znalezione obrazy dla zapytania Hanna Gronkiewicz Waltz w kwiecie kariery

 

​CBA oceniło pracę HGW. Efekt? Prokurator będzie miał sporo pracy

​CBA oceniło pracę HGW. Efekt? Prokurator będzie miał sporo pracy - niezalezna.pl

foto: Tomasz Adamowicz / Gazeta Polska

Centralne Biuro Antykorupcyjne negatywnie oceniło sposób sprawowania przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz nadzoru nad postępowaniami reprywatyzacyjnymi. CBA wystąpiło do prokuratury z trzema zawiadomieniami o popełnieniu przestępstwa dotyczącego sześciu reprywatyzowanych nieruchomości w stolicy i rozważa wystąpienie w sprawie trzech kolejnych nieruchomości.
Biuro w wystąpieniu pokontrolnym do Rady Warszawy, przypomina o wynikach kontroli prowadzonej w mieście od połowy kwietnia 2016 r. do połowy stycznia 2017 r. CBA sprawdzało procedury podejmowania i realizacji decyzji prezydenta miasta z lat 2010-16 dotyczących rozporządzania publicznym mieniem Warszawy głównie w świetle tzw. dekretu Bieruta.
Kontrolerzy wybrali 50 przypadków reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. W 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. W wystąpieniu pokontrolnym CBA przypomina najważniejszy z nich – brak uczestnictwa miasta jako ustawowego spadkobiercy lub reprezentanta Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych dotyczących tzw. spadków nieobjętych po dawnych właścicielach nieruchomości. W wyniku tych zaniechań nie nabywano praw i roszczeń do takich nieruchomości, które były później zbywane za wielokrotnie niższe od ich rynkowej wartości kwoty.CBA podkreśla, że doprowadziło to zbycia na rzecz osób zajmujących się skupem roszczeń dekretowych za kwotę ponad stokrotnie niższą od rynkowej udziałów w czterech nieruchomościach położonych w ścisłym centrum Warszawy. Chodzi o działki przy ulicach: Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39. Jedna z nich w planie zagospodarowania przestrzennego była przeznaczona pod wysokościowiec, a łączna wartość działek wyniosła ponad 100 mln zł, przy cenie nabycia przez skupujących za 852 tys. zł.
Inne nieprawidłowości to wydanie decyzji reprywatyzacyjnych na rzecz następców prawnych osób, których prawa i roszczenia do nieruchomości zostały uprzednio zaspokojone na podstawie układów dwustronnych z państwami (Twarda 8 i Chmielna 70), zamiast przejęcia ich na rzecz Skarbu Państwa.
Stwierdzono też wydanie decyzji reprywatyzacyjnych na wnioski dekretowe złożone przez osobę nieuprawnioną po upływie terminu na składanie wniosków lub pomimo wcześniejszej decyzji o nierozpoznawaniu wniosku.
CBA w związku z tymi nieprawidłowościami negatywnie oceniło sposób sprawowania przez prezydent Warszawy nadzoru nad postępowaniami reprywatyzacyjnymi. Skierowano do prokuratury trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy reprywatyzacji sześciu nieruchomości warszawskich. CBA wniosło też o złożenie sprzeciwu wobec decyzji dotyczących reprywatyzacji jednej z nieruchomości warszawskich przy podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy reprywatyzacji tej nieruchomości oraz skierowało wniosek o sprzeciw wobec decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
Biuro rozważa też skierowanie do prokuratury zawiadomień dot. trzech kolejnych nieruchomości. W dokumencie wskazano też, jakich urzędowych procedur nie wypracowano w mieście i jakie należy wprowadzić, m.in. informowania Biura Prawnego o konieczności podjęcia lub udziału w postępowaniach sądowych dotyczących tzw. spadków nieobjętych, sprawdzania, czy właścicielom nie udzielono już odszkodowań w ramach międzypaństwowych umów dwustronnych oraz analizy dokumentów, czy nie naruszają one prawa.