Znaczenie akcji “Wisła” w walce z banderyzmem w Polsce


 

Xportal.plInformacje, Idea, Polityka08.03.2017

 

Polska: Rząd nie potępia akcji „Wisła”

8 marca 2017 19:25

28-30 kwietnia mają się odbyć uroczystości potępiające akcję „Wisła” w jej siedemdziesiątą rocznicę. Jak co roku, organizuje je Związek Ukraińców w Polsce. Również jak co roku, organizatorzy wystąpili do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dotację. Ale po raz pierwszy od szeregu lat MSWiA odmówiło im dofinansowania.

W odpowiedzi organizacja kierowana niezmiennie przez Piotra Tymę, negacjonistę wołyńskiego i apologetę UPA, wydała oświadczenie o tym, jakimi standardami powinno kierować się państwo polskie.

Nie akceptując tej decyzji, niezgodnej naszym zdaniem z ideałami wolnej, demokratycznej Polski, chcemy, my obywatele RP, środowiska polskie i społeczności ukraińskiej w Polsce, wspólnie, zorganizować w Przemyślu, w dniach 28-30 kwietnia, uroczystości upamiętniające tę tragiczną rocznicę. Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną wykorzystane na zorganizowanie wystaw, debat, spotkań i prezentacji ukazujących różne aspekty oraz skutki przeprowadzonej 70. lat temu deportacji (stanu zabytków ukraińskiej kultury materialnej, świadomości społecznej obecnych mieszkańców, stereotypów i form niwelowania pamięci historycznej o powojennych wydarzeniach). Zwracamy się do wszystkich osób i środowisk dobrej woli w Polsce o wsparcie Związku Ukraińców w Polsce w organizacji godnych społecznych obchodów tej tragicznej i dla Ukraińców, i dla Polaków, rocznicy. – napisano w oświadczeniu.

Źródło: rp.pl

Komentarz Redakcji: Polski rząd, zamiast bezsilnie protestować przeciw gloryfikowaniu ludobójczej UPA przez władze w Kijowie, najlepiej odpowiedziałby na niego, organizując państwowe uroczystości dla pozytywnego upamiętnienia akcji „Wisła”, ze szczególnym uwzględnieniem zasług jej dowódcy gen. dyw. Stefana Mossora – piłsudczyka, legionisty, przed wojną wybitnego teoretyka wojskowości, w okresie stalinowskim torturowanego w kazamatach UB i skazanego w pokazowym procesie politycznym. Należy przypominać do skutku, że akcja „Wisła” nie miała na celu represjonowania „bezbronnej ludności ukraińskiej”, lecz likwidację struktur UPA, które po II wojnie światowej nadał terroryzowały południowo-wschodnich województwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przez cały czas trwania akcji UPA dokonywała ataków zarówno na oddziały grupy operacyjnej „Wisła”, jak i na polską ludność cywilną. Stawianie znaku równości pomiędzy akcją „Wisła” a ludobójstwem dokonanym przez UPA na Polakach, jak czynią niektóre środowiska ukraińskie, jest bezpodstawne. (A.D.)

Kontradmirał Adam Mohuczy (1891-1953), powojenny dowódca Marynarki Wojennej RP w latach 1945-1947 (z lewej) i generał Stefan Mossor (1896-1957), dowódca Grupy Operacyjnej „Wisła” (z prawej). Przed wojną obaj byli starszymi oficerami Wojska Polskiego. Obaj włączyli się po wojnie w odbudowę państwa polskiego i jego sił zbrojnych. W okresie stalinowskim, mimo swoich zasług dla państwa, nawet tych położonych już w Polsce Ludowej, obaj byli więzieni i torturowani przez aparat bezpieczeństwa oraz zostali skazani w pokazowych procesach politycznych.