Na imperialnym łańcuchu


dzisiaj 07:20

Mateusz Piskorski: Rosja absolutnie nie jest zagrożeniem dla Polski

Mnie, pol­skie­mu oby­wa­te­lo­wi, jest przy­kro, że ko­lej­ne pol­skie wła­dze mel­du­ją się u am­ba­sa­do­ra USA na Pięk­nej. Tak samo jak obrzy­dli­we były prak­ty­ki z cza­sów oku­pa­cji so­wiec­kiej, tak samo obrzy­dli­we są teraz, z cza­sów oku­pa­cji ame­ry­kań­skiej – mówi w roz­mo­wie z „Rzecz­po­spo­li­tą” dr Ma­te­usz Pi­skor­ski, po­li­to­log, były poseł Sa­mo­obro­ny. – Rosja ab­so­lut­nie nie jest za­gro­że­niem dla Pol­ski – pod­kre­śla.

Mateusz Piskorski: Rosja absolutnie nie jest zagrożeniem dla PolskiMateusz Piskorski: Rosja absolutnie nie jest zagrożeniem dla PolskiFoto: Alexander KHUDOTEPLY / AFP

Pi­skor­ski uważa, że „w sen­sie sym­bo­licz­nym” można mówić o tym, że Pol­ska znaj­du­je się pod ame­ry­kań­ską oku­pa­cją, „skoro na te­ry­to­rium Pol­ski sta­cjo­nu­ją żoł­nie­rze ame­ry­kań­scy, a po na­szym nie­bie la­ta­ją ame­ry­kań­skie sa­mo­lo­ty”.

– Jako pol­ski oby­wa­tel sobie tego nie życzę. Wo­lał­bym dla Pol­ski sta­tus pań­stwa neu­tral­ne­go, poza NATO – pod­kre­śla w roz­mo­wie z Ro­ber­tem Ma­zur­kiem. Jego zda­niem, wpły­wy USA na „pol­ską po­li­ty­kę są zbyt duże”.

Pi­skor­ski wy­po­wia­da się rów­nież na temat re­fe­ren­dum krym­skie­go, które ob­ser­wo­wał, nie stwier­dza­jąc żad­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści. – Ro­sja­nie może i mie­li­by chęć fał­szo­wać re­fe­ren­dum, ale tu nie mu­sie­li tego robić! Tam była au­ten­tycz­na wola przy­łą­cze­nia do Rosji – wska­zu­je.

Wła­di­mi­ra Pu­ti­na okre­śla na­to­miast jako jed­ne­go „z nie­wie­lu przy­wód­ców, któ­rzy w spo­sób kon­kret­ny i pre­cy­zyj­ny po­tra­fią sfor­mu­ło­wać in­te­res na­ro­do­wy pań­stwa, na któ­re­go czele stoją”.

Na py­ta­nie Ma­zur­ka, czy Putin jest „po­li­ty­kiem agre­syw­nym”, Pi­skor­ski od­po­wia­da: „Putin używa siły do re­ali­za­cji in­te­re­su na­ro­do­we­go Rosji” i pod­kre­śla, że nie jest bar­dziej agre­syw­ny niż pre­zy­den­ci Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

Po­li­to­log uważa, że „Rosja ab­so­lut­nie nie jest za­gro­że­niem dla Pol­ski i Unii Eu­ro­pej­skiej”. – Rosja albo bę­dzie wie­lo­na­ro­do­wym im­pe­rium, albo nie bę­dzie jej wcale – stwier­dza.

Pi­skor­ski w roz­mo­wie z „Rz” oce­nia rów­nież, że de­mo­kra­cja na Za­cho­dzie jest da­le­ka od ide­ałów, „na któ­rych się opie­ra­ła”. – Ja też nie czuję się oby­wa­te­lem pań­stwa de­mo­kra­tycz­ne­go – za­zna­cza i do­da­je, że nie po­do­ba mu się de­mo­kra­cja, „w któ­rej osi­no­wy­mi koł­ka­mi prze­bi­ja się każ­de­go po­li­ty­ka, który ośmie­li się wy­ra­zić sprze­ciw wobec pa­nu­ją­ce­go mo­de­lu”.

Cie­pło wy­po­wia­da się o Bia­ło­ru­si. – Wol­ność so­cjal­na jest na Bia­ło­ru­si na wyż­szym po­zio­mie niż w Pol­sce. Nie ma tam ta­kich ob­sza­rów biedy i wy­klu­cze­nia – pod­kre­śla. Jed­no­cze­śnie Pi­skor­ski stwier­dza, że o ile na Bia­ło­ru­si wol­ność słowa jest ogra­ni­cza­na przez pań­stwo, to w Pol­sce ogra­ni­cza­ją ją „wiel­kie kor­po­ra­cje, które są ośrod­kiem cen­zu­ry”.

Gdy dzien­ni­karz pyta o po­ja­wia­ją­ce się wobec Pi­skor­skie­go oskar­że­nia o bycie agen­tem Rosji, ten od­po­wia­da py­ta­niem: „Jaki jest sens ro­bie­nia agen­ta z kogoś, kogo wszy­scy o to po­dej­rze­wa­ją?”.

Cały wy­wiad w week­en­do­wym do­dat­ku do „Rzecz­po­spo­li­tej”

(tsz)