Uodpornienie się na antybiotyki strasznym zagrożeniem dla ludzkości


 

PAP

wczoraj 09:59

Odporność na antybiotyki zagrożeniem na miarę terroryzmu

Antybiotyki zagrożeniem na miarę terroryzmu Antybiotyki zagrożeniem na miarę terroryzmu Foto: Thinkstock

 

Od­por­ność na an­ty­bio­ty­ki sta­nie się za­gro­że­niem glo­bal­nym, po­rów­ny­wal­nym do ter­ro­ry­zmu – ostrze­gła w po­nie­dzia­łek głów­na do­rad­czy­ni bry­tyj­skie­go rządu ds. zdro­wia, pro­fe­sor Sally Da­vies, przed­sta­wia­jąc ra­port na temat cho­rób za­kaź­nych.

   

  Da­vies na­zwa­ła na­by­tą od­por­ność na an­ty­bio­ty­ki "bombą z opóź­nio­nym za­pło­nem". W ciągu 20 lat nawet ba­nal­ne za­bie­gi ope­ra­cyj­ne mogą stać się śmier­tel­nie groź­ne, jeśli pa­cjen­ci nie będą w sta­nie zwal­czać in­fek­cji – uważa eks­pert­ka.

  By za­po­biec temu za­gro­że­niu, na­le­ży pod­jąć na całym świe­cie ba­da­nia na­uko­we w po­szu­ki­wa­niu no­wych leków, które będą w sta­nie zwal­czać zmu­to­wa­ne, od­por­ne na an­ty­bio­ty­ki in­fek­cje. W ostat­nich de­ka­dach przy­by­ło bar­dzo nie­wie­le an­ty­bio­ty­ków i w tej chwi­li pro­wa­dzi­my już "wy­ścig z cza­sem", aby wy­pra­co­wać me­to­dy zwal­cza­nia "su­per­bak­te­rii", które nie re­agu­ją na stan­dar­do­we leki – ostrze­ga Da­vies. Jedna z naj­le­piej zna­nych obec­nie "su­per­bak­te­rii", czyli MRSA, za­bi­ja co roku w USA około 19 tys. osób, znacz­nie wię­cej niż HIV i AIDS.

  W ostat­nich la­tach po­ja­wi­ły się też przy­pad­ki cał­ko­wi­cie od­por­nej na an­ty­bio­ty­ki gruź­li­cy, a także za­ka­żeń "su­per-su­per­bak­te­rią", które od­no­to­wa­no po­cząt­ko­wo w In­diach, a na­stęp­nie na całym świe­cie, od Wiel­kiej Bry­ta­nii do Nowej Ze­lan­dii.

  Środ­ki za­rad­cze, które na­le­ży pod­jąć na­tych­miast – jak su­ge­ru­je Da­vies – to uświa­do­mie­nie opi­nii pu­blicz­nej ry­zy­ka zwią­za­ne­go z "su­per­bak­te­ria­mi", prze­pi­sy­wa­nie pa­cjen­tom mniej­szej ilo­ści an­ty­bio­ty­ków i tylko wtedy, gdy jest to ko­niecz­ne oraz pro­mo­wa­nie hi­gie­ny, która po­zwo­li ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się in­fek­cji.

  – Od­por­ność mi­kro­bów sta­no­wi ka­ta­stro­fal­ne za­gro­że­nie – po­wie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom do­rad­czy­ni bry­tyj­skie­go rządu.

  Pro­blem ten po­wi­nien być trak­to­wa­ny przez wła­dze rów­nie po­waż­nie, jak za­gro­że­nia dla bez­pie­czeń­stwa kraju, np. ter­ro­ryzm czy ocie­ple­nie kli­ma­tu – po­wie­dzia­ła Da­vies, re­ko­men­du­jąc za­ra­zem, by bry­tyj­ski rząd zwró­cił uwagę mię­dzy­na­ro­do­wej opi­nii pu­blicz­nej na ten pro­blem, oma­wia­jąc go pod­czas naj­bliż­sze­go spo­tka­nia G8, które od­bę­dzie się w Wiel­kiej Bry­ta­nii w kwiet­niu.

  – Jeśli nie za­cznie­my dzia­łać już teraz, za 20 lat (…) każdy z nas bę­dzie za­gro­żo­ny śmier­cią z po­wo­du zwy­kłej in­fek­cji, która okaże się od­por­na na an­ty­bio­ty­ki – ostrze­gła pro­fe­sor Da­vies.

  Za­po­wie­dzia­ła też, że bry­tyj­skie mi­ni­ster­stwo zdro­wia opu­bli­ku­je wkrót­ce swój plan "stra­te­gii walki z bak­te­ria­mi" na naj­bliż­sze pięć lat. Zda­niem Da­vies po­wi­nien on po­słu­żyć za przy­kład "rzą­dom i wiel­kim or­ga­ni­za­cjom, jak Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia i G8, które po­win­ny po­trak­to­wać ten pro­blem bar­dzo po­waż­nie".

  Pro­fe­sor mi­kro­bio­lo­gii z Uni­wer­sy­te­tu Bir­ming­ham i dy­rek­tor pro­gra­mu An­ti­bio­tic Ac­tion, Laura Pad­dock, po­chwa­li­ła kroki re­ko­men­do­wa­ne przez Da­vies. – Ro­śnie licz­ba in­fek­cji, któ­rych wła­ści­wie nie po­tra­fi­my le­czyć i po­trze­bu­je­my teraz roz­pacz­li­wie no­wych od­kryć, badań i roz­wo­ju (no­wych leków) – do­da­ła Pad­dock.

  Źródło: PAP